Wedstrijdreglement "De grote boodschap 2021"

ARTIKEL 1 – VOORWERP VAN DIT REGLEMENT

Geberit nv,
met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Ossegemstraat 24, ondernemingsnr. 0408.463.337, organiseert de wedstrijd “Degroteboodschap.be“ (hierna genoemd de ‘Wedstrijd ‘) naar aanleiding van een radio campagne (oktober/november 2021).

Deelname aan de Wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van onderhavig reglement.

ARTIKEL 2 – DUUR

De wedstrijd loopt van 11/10/2021 t.e.m. 14/11/2021 middernacht.

De organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd te verlengen, te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Zij kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 3 – DEELNEMERS

Enkel personen die minstens 18 jaar oud zijn en in België wonen, kunnen deelnemen aan de Wedstrijd.

De deelnemers aan de Wedstrijd geven toestemming voor elke controle van hun meegedeelde identiteit, waarbij elke aanwijzing van verkeerde identiteit of andere gegevens automatisch aanleiding geeft tot uitsluiting van deelname aan de Wedstrijd.

Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames of inzendingen houdt Geberit enkel rekening met de eerst ontvangen deelname.

ARTIKEL 4 – DEELNAMEMODALITEITEN

Deelnemen kan via internet op de landingpagina www.degroteboodschap.be. De deelnemers dienen alle verplichte velden in te vullen en twee hoofdvragen en een schiftingsvraag te beantwoorden.

Aan het einde van de Wedstrijd zullen 20 winnaars aangeduid worden uit de geldige en volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor 14/11/2021 middernacht werden ontvangen.

Als winnaar word aangeduid deze die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, alle deelnamevelden correct heeft ingevuld , correct heeft geantwoord op de twee hoofdvragen en wiens antwoord het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert. In geval van ex aequo dan wint de deelnemer wiens deelname het eerst werd geregistreerd.

De deelnemers aan de Wedstrijd aanvaarden dat hun deelname en het eventueel winnen van de prijs wordt aangewend voor marketingdoeleinden van Geberit nv. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Geberit de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres, en in voorkomend geval foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de Wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

In geval van misbruiken, misleiding, bedrog behoudt Geberit zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en andere wedstrijden uit te sluiten.

ARTIKEL 5 – PRIJS

De Wedstrijdprijs bestaat uit 20 x 1 overnachting in een tweepersoonskamer (arrangement DREAM) met ontbijt en toegang tot de welness in hotel Waer Waters te Groot-Bijgaarden.

De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, en zijn in geen geval in geld omzetbaar. De winnaar kan verzocht worden zijn identiteit aan te tonen.

De cadeaubon is 1 jaar geldig (vanaf de datum die op cadeaubon is bevestigd). De data van de prijzen zijn niet wijzigbaar.

Er wordt maximum één prijs toegekend per adres (woonplaats) waar meerdere personen samenwonen als gezin. De eerst ontvangen deelname wordt in aanmerking genomen.

Als uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen (overmacht en vergelijkbaar) behoudt Geberit nv zich het recht voor om deze prijs te vervangen door een andere prijs van dezelfde of hogere waarde.

De winnaars worden na het afsluiten van de wedstrijd per e-mail op de hoogte gebracht of zo nodig telefonisch.

ARTIKEL 6 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Geberit nv verwerkt. Ze vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.
Deze zijn online beschikbaar: https://www.GEBERIT.be/meta-nl/m-data-privacy.html.

ARTIKEL 7 – toezicht op de wedstrijd en beslissingen

De Wedstrijd verloopt onder het uitsluitende toezicht van gerechtsdeurwaarders Jean-Paul, Anick en Michel de Mûelenaere, Stationlei 13 te 1800 Vilvoorde.
De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk en kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch). Beslissingen tot aanduiding van de winnaars zijn definitief.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

Geberit nv zal niet aansprakelijk zijn voor feiten die niet aan haar zijn toe te schrijven, zoals bijvoorbeeld het slecht of niet functioneren van de postdienst.

Geberit nv zal niet aansprakelijk zijn als zij ingeval van overmacht, door gebeurtenissen buiten haar wil om of gerechtvaardigde noodzaak, of door een gerechtelijke beslissing, gedwongen wordt om de Wedstrijd op gelijk welk moment in te korten, te verlengen, te verschuiven, aan te passen of te annuleren.

Geberit nv zal niet aansprakelijk zijn voor de schade verbonden met het genot van de wedstrijdprijs.

ARTIKEL 9 – REGLEMENT

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en of de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails, telefoongesprekken); Alle bijkomende mededelingen en/of publicatie in verband met de Wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen van Geberit zijn zonder verhaal.

Het reglement is beschikbaar op de landingpagina degroteboodschap.be of op eenvoudig schriftelijk verzoek via mail op het adres marketing.be@geberit.com.

Onderhavig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken te Brussel zijn bevoegd ingeval van geschillen.